Статут

Друк
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
Наказ від "5" березня 2010 року
№ 445/5
Свідоцтво № 3292

Директор Департаменту
легалізації об' єднань громадян,
державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації та
інформагентств
О.М.Семьоркіна
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з'їздом
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Асоціація зоозахисних
організацій України"
Протокол № 1
від 08 квітня 2009 року

Затверджений у новій редакції на З'їзді
Всеукраїнської спілки громадських організацій
"Асоціація заозахисних організацій України"
Протокол № 1 від 10 жовтня 2014 року
СТАТУТ


ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«АСОЦІАЦІЯ ЗООЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ»

(нова редакція)
 м. Київ
2014 р.

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація зоозахисних організацій України» (далі за текстом - Асоціація) є об'єднанням громадських неприбуткових організацій та здійснює свою діяльність на засадах добровільності, законності, гласності та рівноправності всіх її членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціацію створено громадськими організаціями України, які мають юридичний статус і створені відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання».

1.3. Асоціація є неприбутковою організацією, яка керується у своїй діяльності Статутом, Конституцією України, чинним законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.4. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України (в тому числі Законами України «Про громадські об'єднання», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про інформацію»), указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, положеннями Конвенції «Про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська конвенція, ратифікована Законом України №832-ХІУ від 06.07.1999р.), іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

1.5. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому порядку.

1.6. Асоціація має уособлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, а також печатку, штампи, фірмові бланки, емблему та іншу символіку, яка реєструється в установленому законом порядку.

1.7. Повна назва Асоціації:
українською мовою - Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація зоозахисних організацій України».
Скорочена назва Асоціації: українською мовою - ВСГО «АЗОУ».
Повна назва англійською мовою - All-union «Association animal protect organizations of Ukraine».

1.8. Місце знаходження: Україна, 03049, м. Київ, вул. Курська, буд. 13-г, кв.94.

1.9. Асоціація має всеукраїнський статус і поширює свою діяльність на всю територію України.


2. Мета та основні завдання Асоціації

2.1 Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист спільних інтересів своїх членів у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, захист тваринного світу, охорона навколишнього природного середовища, а також сприяння гуманізації суспільства.

2.2. Завданнями Асоціації є:

2.2.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики та підтримка громадських ініціатив у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища, а також гуманізації суспільства;

2.2.2. Сприяння реалізації державних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на впровадження гуманного поводження з тваринами, в тому числі, регулювання чисельності домашніх тварин гуманними методами.

2.2.3. Сприяння створенню в містах України волонтерської служби допомоги тваринам.

2.2.4. Внесення пропозицій щодо розробки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища, а також подання їх до державних органів усіх рівнів;

2.2.5. Сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, незалежно від того, чи є вони власністю громадян, установ, організацій, чи вони вільні;

2.2.6. Участь у виявленні та наданні допомоги тваринам, що її потребують, незалежно від того, чиєю власністю вони являються, в тому числі, безпритульним тваринам, тваринам, що загубилися або втратили з будь-яких причин господаря, а також таким, що знаходяться в екстремальних умовах;

2.2.7. Інформаційно-просвітницька робота серед усіх верств населення, спрямована на виховання гуманного та етичного ставлення до всього живого, а також необхідності охорони навколишнього природного середовища.

2.2.8. Сприяння забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2.2.9. Організаційна та матеріальна підтримка інших об'єднань громадян, чиєю статутною метою є захист тварин від жорстокого поводження.

2.2.10. Встановлення та підтримка міжнародних зв'язків, укладання з іноземними партнерами угод, що відповідають цілям та завданням Асоціації та не суперечать чинному законодавству України, міжнародним угодам України та чинному законодавству країни-партнера.

2.2.11. Здійснення заходів та акцій, спрямованих на захист тварин від жорстокого поводження та охорону навколишнього природного середовища, створення неприбуткових організацій та установ, в тому числі притулків для тварин, центрів етичного виховання та пунктів ветеринарної допомоги домашнім тваринам (зокрема безпритульним тваринам та тваринам, що загубилися або лишилися з різних причин кинутими напризволяще);

2.2.12. Розробка та реалізація власних і спільних з іншими структурами та організаціями програм захисту тварин від жорстокого поводження (зокрема, у сфері поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності гуманними методами), програм з питань охорони навколишнього природного середовища, а також програм виховання етичного ставлення до всього живого для всіх верств населення;

2.2.13. Здійснення громадського контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження (в тому числі щодо поводження з безпритульними тваринами), а також охорони довкілля з метою запобігання порушень закону та проявів корупції;

2.2.14. Участь в збиранні та розподілі гуманітарної допомоги для тварин, що знаходяться під опікою Асоціації, в тому числі, у розподілі міжнародної гуманітарної допомоги;

2.2.15. Захист своїх законних інтересів, а також інтересів своїх членів у державних, судових і громадських органах;

2.2.16. Проведення власних соціологічних досліджень та моніторингу щодо громадської думки в процесі підготовки, прийняття та виконання рішень щодо діяльності у сфері поводження з тваринами, а також охорони навколишнього природного середовища;

2.2.17. Здійснення редакційно-видавничої діяльності шляхом створення власних неприбуткових друкованих органів та інших засобів масової інформації;

2.2.18. Сприяння входженню України в світове товариство як країни, де цінуються морально-етичні норми та гуманне ставлення до всього живого.


2.3. Для досягнення своєї мети та виконання пов'язаних з цим завдань Асоціація має право в межах, що не суперечать законодавству України:

2.3.1. звертатися до органів державної влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування для одержання інформації, а також фінансової підтримки у разі необхідності;

2.3.2. вести пропаганду щодо гуманних методів регулювання чисельності домашніх тварин, а також щодо створення в містах та інших населених пунктах України мережі пунктів стерилізації та притулків для тварин;

2.3.3. проводити неприбуткові тренінги, науково-практичні та науково-теоретичні конференції з проблем захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища;

2.3.4. співпрацювати з іншими всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями, що утворюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Асоціації;

2.3.5. обмінюватися інформацією і спеціалістами, які входять до складу членів Асоціації, з відповідними організаціями закордонних країн;

2.3.6. організовувати збір пожертвувань від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних громадян і міжнародних організацій;

2.3.7. самостійно планувати свою діяльність і визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги допомоги.

2.3.8. самостійно вирішувати питання надання допомоги, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію програм згідно з умовами цього пожертвування.

2.3.9. брати участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов'язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;

2.3.10. подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій;

2.3.11. представляти в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування інтереси Асоціації, організацій - членів Асоціації та окремих громадян, які є членами цих організацій.

2.3.12. ставити перед відповідними органами державної влади у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства;

2.3.13. поширювати інформацію, пропагувати мету та основні завдання Асоціації, в тому числі через засоби масової інформації;


3. Членство, права та обов'язки членів Асоціації

3.1. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, статутна мета діяльності яких є захист тварин, якщо вони підтримують Статут Асоціації, зробили свій внесок у втілення в життя вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» або мають намір зробити такий внесок.

3.2 Усі члени Асоціації мають рівні права, а саме:

3.3. Члени Асоціації зобов'язані:

3.4. Вступ до Асоціації відбувається на підставі рішення керівного органу відповідної громадської організації.

3.5. Рішення про вступ до Асоціації приймається Правлінням Асоціації на підставі заяви керівника відповідної громадської організації та за умови надання необхідних для цього документів (статут місцевої організації, свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з місцевого управління статистики, відомості про склад керівних органів місцевої організації та протокол зборів, на яких було прийнято рішення про вступ до Асоціаціі). Рішення про прийом до Асоціації або про відмову прийняття приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви.

3.6. Вихід з числа членів Асоціації здійснюється на підставі рішення керівного органу відповідної громадської організації, що подається до Правління Асоціації.

3.7. Член Асоціації, який скомпрометував себе діями, що суперечать цілям Асоціації або не виконує положень Статуту, може бути виключений з числа членів Асоціації рішенням Правління Асоціації, з подальшим затвердженням його З'їздом.

З.8. Член Асоціації, який втратив контакт з організацією, не бере участь в роботі Асоціації на протязі одного року може бути виключений з числа членів Асоціації рішенням Правління або з'їздом або членство його призупинено з поважних обставин.

3.9. У випадку виходу або виключення з Асоціації кошти або інше майно, внесені її членом, не повертаються, за винятком випадків, коли це було документально обумовлено при їхньому наданні або прямо передбачено чинним законодавством України.

3.10. Виключений рішенням Правління член Асоціації може опротестувати це рішенням шляхом звернення до Президента Асоціації. За поданням Президента З'їзд Асоціації може переглянути рішення Правління Асоціації щодо виключення члена Асоціації з її складу.

З.11. За значний вклад в справу захисту тварин, розвиток українського зоозахисного руху Президент Асоціації може бути удостоєний рішенням З'їзду звання Почесний Президент АЗОУ. За рішенням З'їзду фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена Асоціації. Почесним членом Асоціації може бути зоозахисник, природоохоронець, науковець, політичний або суспільний діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має визначні досягнення у сфері захисту тварин та\або надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Асоціації.


4. Органи управління Асоціації

4.1. Вищим керівним органом Асоціації є З'їзд, який діє відповідно до затвердженого ним регламенту.

4.1.1. До компетенції З'їзду належить:
4.1.2. З'їзд скликається Правлінням Асоціації не менше одного разу на два роки, а позачерговий - за вимогою Правління, Ревізійної комісії, Президента або за вимогою більшості організацій-членів Асоціації, про що необхідно повідомити Президента Асоціації листом, завіреним підписами керівників організацій-членів Асоціації, що ухвалили рішення про скликання позачергового з'їзду, та їхніми печатками.

4.1.3. Дата та місце проведення З'їзду визначаються Правлінням Асоціації, про що керівники організацій - членів Асоціації сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Президентом Асоціації. Таке повідомлення надсилається поштою, факсом або електронною поштою не пізніше, ніж за 30 днів до початку З'їзду за останньою адресою організації - члена Асоціації.

4.1.4. Делегати З'їзду обираються рішенням вищих керівних органів організацій - членів Асоціації з урахуванням того, що делегатами З'їзду обов'язково є Президент, ВіцеПрезиденти, члени Правління , члени Ревізійної комісії та керівники організацій - членів Асоціації.
Делегатами позачергового з'їзду є делегати попереднього чергового З'їзду.

4.1.5. З'їзд є чинним за умови присутності зареєстрованих для участі в ньому не менше 1/2 з числа обраних делегатів. У сі рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх зареєстрованих делегатів, за винятком питань, що стосуються внесення змін до Статуту та прийняття рішення про ліквідацію (саморозпуск) Асоціації, які вирішуються відкритим голосуванням більшістю в 2/3 голосів присутніх зареєстрованих делегатів.

4.1.6. З'їзд як найвищий керівний орган Асоціації, має право взяти до розгляду та вирішення будь-яке питання діяльності Асоціації, скасувати рішення будь-яких органів Асоціації.
Рішення З'їзду оформлюються протоколом, який підписує Президент Асоціації та секретар З'їзду.


4.2. Вищим постійно діючим виконавчим органом Асоціації є Правління Асоціації (далі - Правління), що обирається З'їздом на 2 роки.

4.2.1. Кількість членів Правління визначає З'їзд, але не менше, ніж 5 (п'ять) осіб.

4.2.2. Засідання Правління проходить не менше одного разу на шість місяців.

4.2.3. Правління правомочне ухвалювати рішення, якщо в його засіданні беруть участь не менше 2/3 його членів, а також Президент Асоціації. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні. При ухваленні рішення кожен член Правління має один голос. За умови рівності голосів ухваленим вважається те рішення, за яке проголосував Президент Асоціації. Рішення Правління можуть ухвалюватись шляхом голосування за довіреністю від відсутнього члена Правління (підпис має бути завірений печаткою організації або нотаріально) або шляхом письмового підтвердження щодо думки відсутнього члена Правління відносно обговорюваного питання (підпис також має бути завірений печаткою організації або нотаріально).
Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписується Президентом Асоціації та секретарем засідання, після чого інформація про прийняті рішення надається для ознайомлення керівникам організацій-членів Асоціації та Голові Ревізійної комісії Асоціації.

4.2.4. До основних повноважень Правління належать:

4.3. Президент Асоціації за посадою є членом Правління та головує на його засіданнях (далі - Президент).

4.3.1 Президент керує поточною діяльністю Асоціації у період між З'їздами та засіданнями Правління та є найвищою керівною особою Асоціації.

4.3.2. Президент обирається на З'їзді терміном на два роки з числа керівників громадських організацій-делегатів З'їзду.

4.3.3. Президент має такі повноваження:
4.3.4. Президент вправі ухвалювати рішення про часткове, тимчасове або постійне делегування своїх повноважень Віце-Президенту, іншій посадовій особі Асоціації зі складу Правління. Таке рішення Президента затверджується на засіданні Правління та оформлюється довіреністю. Президент може надавати право представляти Асоціацію за довіреністю окремим особам, зокрема не членам Асоціації, в тому числі при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Асоціації.

4.3.5. За виконання своїх обов'язків Президент може одержувати заробітну платню, розмір якої визначає Правління.


4.4. Віце-президенти обираються на З'їзді за поданням Президента із складу членів Правління терміном на два роки.

4.4.1. Повноваження Віце-президентів визначаються Президентом в межах статуту. Віце-президенти підзвітні Президенту та З'їзду.
 
4.4.2. За виконання своїх обов'язків Віце-Президенти можуть одержувати заробітну платню, розмір якої визначає Правління.


4.5. Вищим контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія Асоціації (далі - Ревізійна комісія).

4.5.1 Ревізійна комісія обирається З'їздом терміном на два роки.

4.5.2. До складу Ревізійної комісії входить не менше 3 (трьох) осіб.

4.5.3. Члени Ревізійної комісії обираються на З'їзді з числа його делегатів.

4.5.4. Ревізійна комісія може залучати до своєї роботи представників державних і недержавних організацій, наукових та громадських діячів з правом участі в її засіданнях з дорадчим голосом.

4.5.5. До повноважень Ревізійної комісії належать:
4.5.6. Ревізійна комісія правомочна ухвалювати рішення, якщо в її засіданні беруть учать не менше 2/3 її членів, у тому числі Голова Ревізійної комісії.
Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на засіданні. При ухваленні рішення кожен член Ревізійної комісії має один голос. За умови рівності голосів ухваленим вважається те рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколом і підписуються Головою Ревізійної комісії.

4.5.7. Ревізійна комісія збирається на чергові засідання не менше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії збираються за вимогою більшості її членів, за вимогою Голови Ревізійної комісії, на прохання Президента або Правління.

4.5.8. Дата та місце проведення засідань Ревізійної комісії визначаються її Головою, про що члени сповіщаються підписаним ним письмовим повідомленням. Таке повідомлення надсилається поштою, факсом чи електронною поштою не пізніше, ніж за 14 днів до початку засідання за останньою адресою члена Ревізійної комісії.

4.5.9. Член Ревізійної комісії, що два рази поспіль без поважної причини не брав участі у її засіданні, звільняється від обов'язків, які він виконував в Ревізійній комісії, та відкликається достроково з'їздом Асоціації.


4.6. Голова Ревізійної комісії керує поточною роботою Ревізійної комісії та має наступні повноваження:

4.6.1. У випадку, коли Голова Ревізійної комісії звільняється від виконання своїх обов'язків, його обов'язки покладаються на члена Ревізійної комісії, який обирається із присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.


5. Кошти та майно Асоціації

5.1. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою в установленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів, тимчасово наданним у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.2. Кошти Асоціації формуються з:

5.3. Майно та кошти Асоціації спрямовуються на досягнення статутної мети, а також на утримання Асоціації та їі штатного апарату.

5.4. Асоціація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.5. Члени Асоціацї не мають права на частку майна Асоціацї та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціацї, ії посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

5.6. Асоціація звітує про свою діяльність і використання майна та коштів перед членами Асоціації в обумовленому Статутом порядку.


6. Міжнародна діяльність Асоціації

6.1. Асоціація має право вступати в міжнародні організації та утворювати їх у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2. Асоціація має право брати участь у міжнародних конференціях, семінарах, направляти своїх членів на навчання, обмінюватися інформацією та досвідом роботи, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.


7. Звіт керівних органів

7.1. Голова Асоціації звітує перед З'їздом про діяльність Правління.

7.1.1. По завершенню періоду повноважень звітує перед З'їздом про діяльність Асоціації за весь звітний період.

7.2. Голова ревізійної комісії раз на рік звітує на засіданні Ревізійної комісії про поточну діяльність комісії та виконання бюджету Асоціації.

7.2.1. По завершенню періоду повноважень звітує перед З'їздом про діяльність комісії за весь звітний період.

7.З. Керівні органи Асоціації забезпечують для ії членів вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому про прийнятті рішення та про виконання статутних завдань.

7.4. Усі керівні органи Асоціації мають у місячний термін надавати відповіді письмово на запити ії членів щодо діяльності керівних органів та/або реалізації статутних завдань.

8. Оскарження рішень, дій, бездільності керівних органів та розгляду скарг

8.1. Будь хто з членів Асоціації має право оскаржити рішення, дію або бездіяльність члена Правління, Президента Асоціації, шляхом подання письмової скарги, а саме:

8.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до Президента Асоціації, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Президент Асоціації, протягом терміну визначеному Законом України «Про звернення громадян», повинен розглянути скаргу та повідомити про результати їі розгляду скаржника. В разі відхилення скарги Президентом Асоціації - повторна скарга подається до З'їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, з обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

8.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Президента Асоціації - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до З'їзду.

8.2. Скарга, яка потребує розгляду на З'їзді, є підставою для скликання такого З'їзду в місячний термін з дня надходження такої скарги.

8.3. Рішення З'їзду оскаржується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства.


9. Внесення змін та доповнень до Статуту

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням З'їзду.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації підлягають повідомленню до органу реєстрації у встановленому законом порядку.

10. Припинення діяльності Асоціації

10.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:

10.2. При прийнятті рішення про саморозпуск З'їзд створює ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності Асоціації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після його припинення діяльності відповідно до цього Статуту.

10.3. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск розпочинається припинення громадського об'єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія

10.4. Припинення Асоціації включає:

10.5. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Асоціації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення про саморозпуск. Протягом встановленого часу управління поточними справами Асоціації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Правління. Після завершення зазначених дій діяльність Правління припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

10.6. У разі саморозпуску Асоціації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням З'їзду на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.7. У разі реорганізації Асоціації його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10.8. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи Асоціації, Асоціація протягом шести місяців в довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти Асоціацію.

 

Статут АЗОУ для зкачування

descriptiondatesize
Статут АЗОУ2016-10-085.58 MBdownload